Tjänster

Våra tjänster fokuserar på lösningar inom effektiv och insiktsfull energianvändning.

Vårt tjänsteerbjudande

Vi hjälper våra kunder genom anpassade lösningar, projekt och underhållsåtgärder att tillvarata data och information som redan finns tillgänglig i era fastigheter för att få bättre insyn och förståelse i ert fastighetsbestånd. Med hjälp av lokalanpassade helhetslösningar där både detaljkännedom och digitala trender används för att fortsätta förvaltningen långsiktigt, kopplar vi upp era fastigheter för att få bättre kontroll och insikt. Vi vill möjliggöra för våra kunder att arbeta datadrivet, så att ni kan ta kalkylerade beslut och frångå beslut som drivs av lokala eller individspecifika behov endast.

Digitalisering

Vi fokuserar på att förstå era behov samt er långsiktiga målbild. Vi inventerar era fastigheter genom fysiska platsbesök, och dokumenterar detta. Därefter föreslår vi tekniska lösningar inklusive uppkoppling av era fastigheter. Löpande arbetar vi med att kvalitetssäkra och utveckla lösningarna samt är alltid behjälpliga med support och rådgivning.

Digitaliserad förvaltning

Genom att finnas tillgängliga som stöd till våra kunder och beställare, bidrar vi med specialisierad teknisk kompetens, teknisk rådgivning samt löpande felavhjälpning. Vi tar fram energianalyser och driftanalyser med hjälp av datadriven statistik och åtgärdsförslag.

Utförande

Vi kan alltid bistå med behovsanalyser med tillhörande åtgärdsförslag. Parallellt med digitalisering och digitaliserad förvaltning erbjuder vi därför mindre punktinsatser inom energi- och styrentreprenader samt felavhjälpande åtgärder.